Algemene Voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden Vitruvius Academy

Artikel 1. Toepassingsgebied

1.1   Deze voorwaarden zijn, behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke afwijking door Vitruvius vzw, van toepassing op elk gebruik de website onder het domein www.vitruviusacademy.be (hierna het ‘Platform’ geheten) alsook op elk gebruik van diensten die Vitruvius vzw met maatschappelijke zetel gevestigd te 1000 Brussel, Willebroekkaai 37, met ondernemingsnummer 0407.664.076 en uitbatingszetel te Sint-Clarastraat 48, 8000 Brugge (hierna ‘Vitruvius’ geheten), door middel van het Platform aanbiedt.

1.2   Tenzij wanneer dit schriftelijk door Vitruvius werd bevestigd, primeren deze algemene voorwaarden op gebeurlijk aanwezige aankoopvoorwaarden van de gebruiker, zelfs wanneer deze niet expliciet werden afgewezen door Vitruvius.

 

Artikel 2. Aanbiedingen en ontstaan van overeenkomsten

2.1    De aanbiedingen van Vitruvius zijn gericht op professionele afnemers die geregistreerd zijn bij Vitruvius middels het voorafgaand aanmaken van een account op het Platform. Het professioneel karakter van de partijen en de tussen het te sluiten overeenkomsten impliceert dat hierop geen herroepings- of verzakingsrechten toepasselijk zijn, behoudens de conventioneel overeengekomen annuleringsmogelijkheden zoals vermeld in deze voorwaarden.

2.2    De prijzen weergegeven op het Platform, worden uitgedrukt in euro en zijn inclusief btw. Zij zijn slechts informatief en verbinden Vitruvius niet.

2.3    Bestellingen verbinden Vitruvius slechts en overeenkomsten hierover komen pas tot stand wanneer de gebruiker vanwege Vitruvius per e-mail een bevestiging van zijn bestelling heeft ontvangen.

2.4    Elke overeenkomst wordt geacht te zijn gesloten, na aanvaarding, op de plaats van de maatschappelijke zetel van Vitruvius. Elke afwijking hierop dient schriftelijk en uitdrukkelijk door Vitruvius te worden aanvaard.

 

Artikel 3. Account

3.1   Het bestellen of afnemen van diensten via het Platform is voorbehouden aan gebruikers die beschikken over een daartoe aangemaakt gebruiksprofiel.

3.2   De gebruiker die een profiel aanmaakt erkent dat hij volledig en correct antwoordt op alle vragen die Vitruvius stelt met het oog op het aanmaken van het account. De gebruiker erkent dat het verstrekken van foutieve of onvolledige informatie ertoe kan leiden dat het account niet kan aangemaakt worden of, indien het toch aangemaakt wordt, kan opgeschort of geannuleerd worden.

3.3   De gebruiker is verantwoordelijk voor zijn login en zal die niet delen met derden. 

 

Artikel 4. Rechtsmisbruik - kwade trouw

4.1   In geval van gemotiveerd vermoeden in hoofde van Vitruvius van rechtsmisbruik of kwade trouw in hoofde van een gebruiker, is Vitruvius gerechtigd de betrokken overeenkomst te ontbinden lastens de gebruiker, onverminderd het recht in hoofde van Vitruvius om schadevergoeding te vorderen voor de ten gevolge van het rechtsmisbruik of de kwade trouw geleden schade.

4.2   Vitruvius is tevens gerechtigd om in geval van gemotiveerd vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw in hoofde van de gebruiker het account van de gebruiker af te sluiten in welk geval de gebruiker niet langer bestellingen zal kunnen plaatsen via het Platform.

 

Artikel 5. Betaling

5.1    Betaling dient in principe te gebeuren aan de hand van één van de betalingsfaciliteiten aangeboden op het Platform. De gebruiker verklaart enkel gebruik te maken van betaalkaarten of kredietkaarten die hij gerechtigd is te gebruiken en verklaart dat voldoende fondsen aanwezig zijn om de betaling te laten doorgaan. Betaling door middel van overschrijving is uitsluitend mogelijk indien dit uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen werd overeengekomen.

5.2    In de mate dat Vitruvius aangeeft dat een andere betaalwijze kan gehanteerd worden dan de betaalfaciliteiten op het Platform die resulteren in een onmiddellijke betaling, moet de gebruiker het nodige doen om de opgemaakte factuur onmiddellijk te voldoen, tenzij er gebruik gemaakt wordt van de KMO-portefeuille. In dat geval moet er binnen de 2 werkdagen een dossier opgestart worden bij de KMO-portefeuille.

5.3    Facturen zijn betaalbaar te Brugge, op de uitbatingszetel Sint-Clarastraat 48, 8000 Brugge.

5.4    In geval van laattijdige betaling is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd ten belope van 12% per jaar vanaf de vervaldatum.

5.5    In geval van laattijdige betaling zal tevens van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd zijn van 15% van het factuurbedrag met een minimum van 30 euro.  

 

Artikel 6. Levering

6.1    De bestelde diensten worden geleverd op het door Vitruvius aangeduide adres indien het gaat om fysieke opleidingen, middels ter beschikking stellen van een link indien het gaat om opleidingen die via streaming worden aangeboden of door het ter beschikking stellen van een specifieke toegangscode dan wel van digitale bestanden in een gebruikelijk formaat – naar de keuze van Vitruvius – indien het gaat om opleidingen die on demand worden aangeboden.

6.2    In geval van digitaal verstrekte opleidingen voldoet Vitruvius aan haar leveringsplicht door de in voormeld artikel 6.1 bedoelde codes of bestanden ter beschikking te stellen.

6.3   In geen geval is Vitruvius gehouden tot levering over te gaan zolang zij de in artikel 5 bedoelde betaling niet heeft ontvangen.

 

Artikel 7. Annulering

7.1    Indien de gebruiker een bestelde fysiek gedoceerde cursus (niet via enige digitale manier aangeboden) wenst te annuleren dient deze dit per e-mail  op info@vitruviusacademy.be kenbaar te maken, met naleving van de modaliteiten zoals vermeld in dit artikel. Niet-betalen voor aanvang van de cursus geldt niet als annulatie.

7.2    Annulatie door de gebruiker van de in artikel 7.1 bedoelde fysieke cursussen is slechts mogelijk uiterlijk 10 werkdagen voor de aanvang van de cursus. In dat geval wordt het volledige inschrijvingsbedrag, zo dit reeds was vereffend, teruggestort. Bij annulatie minder dan 10 werkdagen voor aanvang van de cursus wordt het volledige deelnemingsbedrag aangerekend. Reeds betaalde bedragen blijven verworven aan Viruvius.

7.3    Niettegenstaande het bepaalde in artikelen 7.1, 7.2 en  kan annulatie kosteloos in geval van ernstige ziekte, ongeval of overlijden van de deelnemer of een nabij familielid. Dit dient schriftelijk vóór de start van de cursus via mail gemeld te worden, met de nodige attesten. Het volledige inschrijvingsbedrag wordt, zo dit reeds was vereffend, teruggestort.

7.4    Afwezigheid op één of meerdere cursusdagen of -dagdelen geeft geen aanleiding tot geheel of gedeeltelijke terugbetaling.

7.5    Vitruvius heeft het recht overeenkomsten betreffende opleidingen die in real time (fysiek dan wel digitaal) worden gegeven en derhalve niet op voorhand opgenomen en on demand raadpleegbaar zijn, kosteloos te ontbinden tot 12 uur voor de aanvang van de geplande opleiding, indien het aantal inschrijvingen voor de betrokken opleiding voorraad ontoereikend blijkt om deze onder optimale omstandigheden te laten plaatsvinden. Deze beslissing wordt discretionair door Vitruvius genomen.

7.6    Vitruvius heeft dezelfde mogelijkheid tot kosteloze ontbinding indien de geplande lesgever om enige feitelijke of juridische reden onbeschikbaar is of er andere omstandigheden buiten de wil van Vitruvius bestaan die de uitvoering van de overeenkomst in het gedrang kunnen brengen.

7.7    Vitruvius beschikt over een keuzerecht om, in de gevallen bedoeld in artikelen 7.5 en 7.6 te zorgen voor een verplaatsing of compensatie van het inschrijvingsbedrag, afhankelijk van de mogelijkheden. Vitruvius beslist hier discretionair over.

 

Artikel 8. Klachten

8.1   Klachten met betrekking tot de diensten of handelswijze van Vitruvius dienen door de gebruiker, binnen de achtenveertig (48) uur na de vaststelling, en derhalve voor zover deze betrekking hebben op opleidingen binnen de achtenveertig uur na het gebruiken of bijwonen van de betrokken opleiding, aan Vitruvius te worden overgemaakt per aangetekend schrijven of per e-mail op het e-mailadres info@vitruviusacademy.be.

8.2   Klachten met betrekking tot facturen dienen op straffe van verval binnen de 8 dagen na de ontvangst van de factuur per aangetekende brief aan Vitruvius Academy vzw overgemaakt te worden. Opmerkingen na het verstrijken van die termijn zullen als onbestaand beschouwd worden.

8.3   Klachten die buiten de onder artikel 8.1 vermelde termijn worden geformuleerd, brengen in geen geval enige aansprakelijkheid teweeg in hoofde van Vitruvius.

 

Artikel 9. Bescherming persoonsgegevens

9.1   De door de gebruiker meegedeelde persoonsgegevens worden door Vitruvius verwerkt in overeenstemming met de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG en de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

9.2   Vitruvius verbindt zich er toe de verkregen persoonsgegevens zelf uitsluitend te gebruiken met het oog op het uitvoeren van haar verbintenissen ten aanzien van de gebruiker in het kader van de in deze voorwaarden bedoelde contractuele relatie alsook met het oog op het evalueren en ontwikkelen van haar dienstverlening en teneinde de gebruiker op de hoogte te houden van eigen acties en promoties van Vitruvius, alsook van acties en promoties van NAV en zal deze gegevens steeds behandelen met inachtneming van de door dergelijke gegevens vereiste vertrouwelijkheid.

9.3   De gebruiker accepteert dat Vitruvius de persoonsgegevens van de gebruiker tevens bekend maakt aan NAV (Netwerk Architecten Vlaanderen) vzw, met maatschappelijke zetel gevestigd te 1000 Brussel, Willebroekkaai 37 en met ondernemingsnummer 0407.664.076, dat tevens kwalificeert als mede-eigenaar van de databank die aan het Platform verbonden is. NAV zal deze gegevens uitsluitend gebruiken … . Persoonsgegevens die niet binnen de databank van het Platform bewaard worden, kunnen uiterlijk gedurende drie (3) maanden bewaard worden, behoudens andersluidende instemming van de betrokken gebruiker.

9.4   Vitruvius neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens van de gebruiker te beschermen tegen toevallige of ongeoorloofde vernietiging, tegen toevallig verlies evenals iedere andere niet toegelaten verwerking van persoonsgegevens.

9.5   De persoonsgegevens van de gebruiker zullen door Vitruvius worden bewaard tot twee (2) jaar na de laatste bestelling door de gebruiker via het Platform. Na deze datum zullen deze persoonsgegevens behoudens in geval van andersluidend verzoek van de gebruiker, onmiddellijk en definitief worden vernietigd. Indien de gebruiker na de vernietiging na voornoemde periode van twee (2) jaar opnieuw een bestelling via het Platform wil plaatsen, zal desgevallend een nieuwe account moeten worden aangemaakt.

9.6   De gebruiker heeft te allen tijde recht op kosteloze inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen wanneer hiertoe grond bestaat en de verwerking ervan te laten beperken van hem betreffende persoonsgegevens.

      De gebruiker heeft het recht zich te allen tijde kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn  persoonsgegevens met het oog op direct marketing.    

De gebruiker kan zijn rechten te allen tijde uitoefenen door een verzoek te richten aan Vitruvius via info@vitruviusacademy.be of per post op het adres van de hierboven vermelde maatschappelijke zetel, waarbij de Gebruiker zijn identiteit aan de hand van zijn identiteitskaart en met opgave van zijn adres zal aantonen.

De Gebruiker beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Gegegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

9.7   Het privacy beleid van Vitruvius kan verder geraadpleegd worden op de website vitruviusacademy.be/algemene-voorwaarden.

 

Artikel 10. Cookies

10.1  De gebruiker erkent ervan in kennis gesteld te zijn dat het Platform gebruik maakt van cookies die door de gebruiker moeten worden aanvaard indien de gebruiker gebruik wenst te maken van de website. Deze cookies worden op de gegevensdrager van de gebruiker opgeslagen om het gebruik van de website door de gebruiker en gegevensuitwisseling via de website mogelijk te maken. Aanvaarding van deze algemene voorwaarden, impliceert de aanvaarding van deze cookies.  

10.2  Het Platform maakt ook gebruik van cookies die het gedrag van de gebruiker in kaart brengen met het oog op analyse en marketing, zoals nader toegelicht in het cookiebeleid. De gebruiker kan de toepassing hiervan weigeren.

10.2  Vitruvius informeert de gebruiker dat hij ten allen tijde het accepteren van cookies kan stopzetten, onder meer ook door de instellingen in zijn browser in die zin aan te passen met dien verstande dat dit het gebruik van de website kan hinderen, beperken of zelfs onmogelijk kan maken.

 

Artikel 11. Intellectuele eigendom

11.1  De Gebruiker verklaart ervan in kennis gesteld te zijn dat de inhoud van het Platform beschermd wordt door diverse intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voorafgaande schriftelijke uitdrukkelijke toestemming van Vitruvius, is elke gehele of gedeeltelijke reproductie van inhoud van het Platform of daarop weergegeven informatie verboden. Evenmin mag dergelijke inhoud opgeslagen worden in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, op welke wijze ook, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de auteurs en Vitruvius

11.2  Video’s zullen op geen enkele manier gekopieerd en verspreid worden door de gebruiker.

 

Artikel 12. Aansprakelijkheid

12.1  Vitruvius draagt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan de software van de gebruiker of het verlies van data door de gebruiker die in verband zou kunnen gebracht worden met het gebruik van het Platform, noch voor enig feit dat het gevolg is van dergelijk verlies zoals, niet-limitatief, financiële of commerciële verliezen, verhoging van de onkosten, verstoring van planning of door derden geëiste betalingen.

12.2  Vitruvius draagt geen enkele aansprakelijkheid voor de accuraatheid van de op het Platform beschikbare informatie, noch voor de uitlatingen of mededelingen van de docenten. De stellingen, visies, oplossingen en de weergave van de docenten zijn voor rekening van de betreffende auteurs/sprekers die optreden in hun eigen naam.

12.3  Alle oplossingen en voorbeelden voorgesteld in het kader van enige aangeboden cursus zijn puur informatief. Bij gebruik van deze oplossingen in projecten dient steeds de toepasbaarheid en relatie met alle bouwaspecten gecontroleerd te worden. De auteurs/sprekers en/of Vitruvius kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor een verkeerde interpretatie, evenmin voor de gevolgen van deze informatie.

12.3  Vitruvius streeft naar een zo optimaal mogelijke beschikbaarheid van het Platform, zonder evenwel de beschikbaarheid ervan op welke manier ook te garanderen. In geen geval kan Vitruvius aansprakelijk gesteld worden voor de onbeschikbaarheid van het Platform.

12.4  In ieder geval is de aansprakelijkheid van Vitruvius uit hoofde van enige middels het Platform gesloten overeenkomst beperkt tot het laagste van ofwel het bedrag de laatst verrichte aankoop ofwel het bedrag van 500 euro.      

 

Artikel 13. Bewijsvoering

13.1  Partijen komen wederzijds overeen dat zij het bewijs van de totstandkoming van hun verbintenissen en de modaliteiten ervan, alsook de uitvoering en beëindiging ervan kunnen leveren aan de hand van elektronische gegevens, zoals onder meer de login gegevens van de website en elektronische berichten.

 

Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

14.1  De koopovereenkomst tussen de gebruiker en Vitruvius wordt beheerst door het Belgisch recht.

14.2  In geval van een geschil is de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Brugge uitsluitend bevoegd.